top of page

Belgium 1977

Lives and works in Antwerp, Belgium

An archive of memories is the source of inspiration. Memories in the form of found objects, memories contained in materials. Our memories are always being shaped and distorted. The information stored in fragments in the brain must be collected again and again so that each memory is new and is built in the direction you want. The past provides the material, but the present determines the execution. So every memory contains holes and is essentially unreliable. The truth does not exist, only a perception of it. 

 

By constantly shaping and deforming memories with the hands, a personal memory palace is created. As a battle against forgetting. Hands are an essential tool with which we try to get a grip on the world. By thinking with the hands, memories are also influenced. Again and again a different visual track is carved into the brain. These shaped memories are put together in ever-changing associations and combinations. In this way, new connections, memories and a new reality are constantly created. 

 

Sensitive materials, malleable materials, weathered materials, found materials, processed materials are brought together in an associative manner. They are further moulded, manipulated, deformed, moulded so that new meanings are put forward. In the research, content, form and technique are inseparable. A soft, intimate suggestion, but not without obstacles or spines. The viewer is made aware of reality, the view of reality, the deviation from reality and the transposition of reality into space and time. 

België 1977

Woont en werkt in Antwerpen

Een archief van herinneringen is de inspiratiebron. Herinneringen in de vorm van gevonden objecten, herinneringen vervat in materialen. Onze herinneringen worden steeds gevormd en vervormd. De in flarden in het brein opgeslagen informatie moeten telkens opnieuw verzameld worden waardoor elke herinnering nieuw is en wordt gebouwd in de richting die jij wilt. Het verleden levert het materiaal, maar het heden bepaalt de uitvoering. Elke herinnering bevat dus gaten en is in wezen onbetrouwbaar. Dé waarheid bestaat niet, enkel een perceptie ervan. 

 

Door het steeds vormen en vervormen van herinneringen met de handen, ontstaat een eigen geheugenpaleis. Als strijd tegen het vergeten. Handen zijn hierbij een essentieel gereedschap waarmee we proberen grip te krijgen op de wereld. Door te denken met de handen, worden ook de herinneringen beïnvloed. Telkens weer wordt een ander beeldend spoor in het brein gekerfd. Deze ge/vervormde herinneringen worden in steeds wisselende associaties en combinaties samen gezet. Zo ontstaan er steeds nieuwe verbindingen, herinneringen en een nieuwe realiteit. 

 

Gevoelige materialen, kneedbare materialen, verweerde materialen, gevonden materialen, bewerkte materialen worden op een associatieve manier bijeen gebracht. Zij worden verder gekneed, bewerkt, vervormd, vertimmerd waardoor nieuwe betekenissen naar voor geschoven worden. In het onderzoek zijn inhoud, vorm en techniek onlosmakelijk verbonden met elkaar. Een zachte, intieme suggestie, maar niet zonder obstakels of stekels. De kijker wordt bewust gemaakt van de realiteit, de kijk op de realiteit, de afwijking van de realiteit en de omzetting van de realiteit in ruimte en tijd. 

 

bottom of page